HOSREM tham gia dự án “Củng cố hệ thống đào tạo lại ở Việt nam: Tiềm năng đóng góp của các Hội Y Dược học”
Rate this post

BS Hồ Mạnh Tường
Vào ngày 21 tháng 5 năm 2007, HOSREM ký biên bản ghi nhớ với tổ chức Pathfinder về việc phối hợp với Pathfinder trong các hoạt động lập kế hoạch dự án “Củng cố hệ thống đào tạo lại ở Việt nam: Tiềm năng đóng góp của các Hội Y Dược học”.


Mục tiêu của dự án là nhằm xây dựng một kế hoạch củng cố hệ thống đào tạo lại cấp quốc gia ở Việt nam trong lãnh vực sức khỏe sinh sản. Một cấu phần quan trọng trong dự án này là tăng cường năng lực tổ chức cho một số hội nghề nghiệp được lựa chọn, giúp các hội này đóng góp một cách có hiệu quả vào việc đáp ứng các nhu cầu đào tạo lại và tư vấn chính sách cho Bộ Y tế về đào tạo lại và chất lượng chăm sóc.
Mục tiêu của giai đoạn lập kế hoạch là tìm hiểu về năng lực tổ chức của các hội Y-Dược học cũng như nhu cầu phát triển tổ chức của các hội này. Có 6 hội Y-Dược tham gia giai đoạn lập kế hoạch của dự án bao gồm: Tổng Hội Y học Việt nam, Hội Dược Việt nam, Hội Sản Phụ khoa và Sinh đẻ kế hoạch hóa gia đình Việt nam, Hội Điều dưỡng Việt nam, Hội Nữ hộ sinh Việt nam và HOSREM.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here